Inwestycje dla wszystkich?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu. Przeprowadziliśmy 116 audytów architektonicznych, 39 transportowych i 50 informatycznych. Z ich szczegółowymi wynikami możecie się Państwo zapoznać w rubryce Lista audytów, podsumowanie zbiorcze oraz raporty dostępne są w rubryce Publikacje.

Wyniki przeprowadzonych audytów nie napawają optymizmem. Duża część inwestycji nie uwzględnia lub uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami jedynie w niewielkim stopniu. Dalsze prowadzenie inwestycji w taki sposób będzie przyczyniało się do wykluczania społecznego dużej grupy Polaków. Wykluczenie to może dotyczyć bardzo różnych aspektów życia i nie zawsze być oczywiste. Niedostępny dworzec kolejowy to nie tylko utrudniony dostęp do możliwości dojechania na wakacje, ale także zmniejszona mobilność w przypadku chęci podjęcia pracy w innym mieście, kłopot z dotarciem do oferty kulturalnej czy naukowej w innej miejscowości. Szczególnie istotne jest to w mniejszych miejscowościach, gdzie może być trudniej o alternatywne środki transportu.

Zachęcamy do lektury standardu minimum opracowanego w naszym projekcie oraz podręcznika wydanego przez Ministerstwo Rozwoju. Dokumenty te powinny stanowić podstawowe narzędzie zarówno dla architektów i konstruktorów, jak i dla urzędników odpowiedzialnych za planowanie i projektowanie inwestycji w okresie programowania 2014-2020.

Założone efekty projektu udało się osiągnąć na poziomie wpisów we właściwych dokumentach. Nasi eksperci byli zaangażowani w proces powstawania „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”, opracowywali poradnik dotyczący ich wdrożenia, brali aktywny udział w promocji zasady równości. Efektem projektu jest narzędzie, które pozwala sprawdzić dostępność i zaplanować nową inwestycję. Będziemy
je w przyszłości rozwijać, dobudowując kolejne opisy standardu minimum. Teraz wszystko w rękach realizatorów projektów. A my będziemy się temu procesowi przyglądać i wykorzystywać nasze doświadczenia w monitorowaniu inwestycji.